Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

           

          25.05.2018r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Szanowni Państwo!

 
            Z dniem 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku |
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5. 2016 r.), zwanego dalej RODO,
w związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.


Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. przetwarza Państwa dane
w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków, realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia
do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, zlecanych nam do wykonania usług takich jak: np. naprawa i legalizacja wodomierzy, wykonanie analizy wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego i innych oferowanych przez nas usług.

 

Spełniając obowiązek informacyjny RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filtrowej 8, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP: 716-001-20-56, REGON: 366152410, tel. 81 88-10-002, fax: 81 88-10-198, e-mail: biuro@mzkkazimierzdolny.pl

 

2. MZK Kazimierz Dolny Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora  ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencie na adres: MZK Kazimierz Dolny

Sp. z o.o. ul. Filtrowa 8 24-120 Kazimierz Dolny tel:81 88 10 002 z dopiskiem „ Inspektor ochrony danych” lub e-mail: iod@mzkkazimierzdolny.pl

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
zawartej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz w związku z realizacją na Państwa rzecz świadczonych przez Administratora w/w usług (w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO).

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia stałej obsługi informatycznej, udzielenia licencji oprogramowania itp. z którymi MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. ma zawarte stosowne umowy (firmy informatyczne, kancelarie prawnicze).


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w razie konieczności mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, o czym zostaną Państwo poinformowani.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o dostawę wody
i odprowadzania ścieków jak również przez okres realizacji zlecenia wykonania jednej z w/w usług, oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych
i w stosunku do niego.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do odwołania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

 
9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umów oraz realizacji zamówionej usługi niezbędne.


10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 

12. Identyfikacja kontrahentów na potrzeby realizacji świadczonych przez MZK w Kazimierzu Dolnym sp. z o.o usług będzie odbywała za pomocą : indywidualnego numeru nabywcy lub numeru zawartej umowy lub numeru wodomierza głównego zamontowanego u odbiorcy usług.


13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych.

 


Ponadto informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wnoszenia do MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych, a MZK zobowiązany jest do jego rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o.  informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.  MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków osoby jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy,  MZK w Kazimierzu Dolnym Spółka z o.o. może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny